„Program wyrównywania różnic między regionami III” – PFRON pomaga dotrzeć na szczepienie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuję, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyraził zgodę na dokonywanie odstępstw od procedur realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, poprzez umożliwienie na wniosek lub za zgodą adresata modułu D (likwidacja barier transportowych) –  programu, w drodze aneksu do zawartej umowy, zmiany jej warunków w zakresie korzystania z pojazdów zakupionych z dofinansowaniem ze środków PFRON, w celu wykonywania poleceń wynikających z decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w szczególności do przewozu do punktów szczepień przeciw COVID-19 wszystkich osób objętych decyzjami wojewodów skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego..
    Na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego od grudnia 2020r. jest 6 nowo zakupionych samochodów w ramach ww. programu tj. WTZ Doruchów, WTZ Ostrzeszów, WTZ Kuźnica Grabowska, WTZ Pisarzowice, ŚDS Kuźnica Grabowska i ŚDS Ostrzeszów. W 2019r. samochody z ” Programu Wyrównywania różnic miedzy  regionami III” zostały zakupione dla DPS Kobyla Góra, DPS Kochłowy  i DPS Marszałki.

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON.