ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- zakup środków ochrony osobistej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego liderem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w związku z którym będzie realizować zadanie: zakup środków ochrony osobistej z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego.