PZOON

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – zwany dalej „Zespołem” powołany został przez Starostę Ostrzeszowskiego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie.
Obejmuje zasięgiem swojego działania powiat ostrzeszowski

SIEDZIBA POWIATOWEGO ZESPOŁU

ul. Zamkowa 17,
63-500 Ostrzeszów, biuro nr 2 i 4,
 tel./ fax (062) 732 07 55
mob. 519-332-755
e-mail: zespol.orzekania@pcpr.powiatostrzeszowski.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

1. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób  powyżej 16-go roku życia w celu:
a) odpowiedniego zatrudnienia,
b) szkolenia,
c) zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
d)uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
e) zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
f) korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
g) uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
h) uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
i) korzystania z karty parkingowej,

j) uzyskania dodatku mieszkaniowego
k) korzystania z innych ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,

2. orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci poniżej 16-go roku życia w celu:
1) uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
2) uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego,
3) konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie dziecka,
4) korzystania z karty parkingowej,
5) korzystania z innych ulg i uprawnień przysługujących dzieciom niepełnosprawnym i ich opiekunom,

3. legitymacje dokumentującą niepełnosprawność.

Powiatowy Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi
i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.
Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji przyznającej świadczenia lub ulgi.

Orzeczenia i Legitymację można odebrać osobiście okazując dowód osobisty lub upoważnić pisemnie inną osobę do odbioru. Osoba upoważniona okazuje dowód osobisty swój i wnioskodawcy.

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
1. wniosek o wydanie orzeczenia,
2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku), 
3. dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne
z pobytów w szpitalu i inne dokumenty będące w posiadaniu osoby zainteresowanej.

Niezbędne druki (wnioski i zaświadczenia lekarskie) można otrzymać w siedzibie Powiatowego Zespołu pokój nr 2 albo pobrać ze strony internetowej.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

1.wniosek o wydanie legitymacji(kliknij),   

2.ważne orzeczenie Powiatowego Zespołu
3.jedno aktualne zdjęcie

 Podstawa prawna:

–  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 roku, poz. 267);

–  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, poz. 721  z późn. zm.),

–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. Nr 17, poz. 162),

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r., Nr 139,poz.1328).  

INFORMACJA

Wniosek o wydanie karty parkingowej znajduje się do pobrania w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Zamkowa 17, 63-500 Ostrzeszów pokój nr 2 lub na stronie https://www.pcprostrzeszow.pl.
Osoba niepełnosprawna (opiekun prawny osoby niepełnosprawnej), która spełnia przesłanki do otrzymania karty parkingowej zamieszczone w pkt. 9 orzeczenia osobiście z 1 aktualną fotografią stawia się w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrzeszowie w celu wypełnienia wniosku oraz złożenia podpisów w obecności urzędnika.  Do wniosku należy dołączyć opłatę w wysokości 21 zł., której można dokonać w banku SANTANDER w Ostrzeszowie (bez dodatkowych opłat, druk opłaty do pobrania w siedzibie Zespołu lub na stronie https://www.pcprostrzeszow.pl) albo przelewem na konto bankowe nr konta 12 1090 1173 0000 0001 5434 4019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Zamkowa 17, 63-500 Ostrzeszów, tytułem opłata za wydanie karty parkingowej. Opłatę należy dokonać w dniu składania wniosku. Potwierdzenie dołączamy wraz z wnioskiem.

WAŻNE:

Wnioski pobrane ze strony internetowej należy wypełnić
bez podpisu. Podpis musi być złożony w obecności urzędnika. 

Odbiór:
Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

Wnioski o wydanie karty dla placówki składa się do Przewodniczącego Zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki. Osoba upoważniona do reprezentowania placówki składa wniosek, podpisując go w obecności urzędnika. Do wniosku dołącza się:

– dowód uiszczenia opłaty (kwota 21 zł)

– oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki

– oświadczenia o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji, lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania

– do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki

Odbiór:
Osoba upoważniona do reprezentowania placówki, odbiera kartę osobiście.