Ośrodek Interwencji Kryzysowej

1. Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji.

2. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny  bez względu na posiadany dochód.

3. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego przez całą dobę”.

W innej części Ustawy dowiadujemy się, iż…

„Do zadań własnych powiatu należy w szczególności: tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej”.

Dlatego też z dniem 23 czerwca 2005 roku Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie uchwałą Nr 14/05 zmieniającą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powołał przy nim do życia Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)

Do podstawowych zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy:

Podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji:

1.      Udzielanie specjalistycznego poradnictwa:

–      poradnictwo prawne,

–      poradnictwo rodzinne,

–      poradnictwo i wsparcie psychologiczne,

–      udzielanie niezbędnych informacji.

2.    Świadczenie pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

3.    Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii.

4.    Przygotowanie szkoleń z zakresu przemocy i agresji dla osób i instytucji pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

5.    Przygotowanie i opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń i usług.

6.    Analiza i ocena zjawisk społecznych występujących na terenie powiatu.

7.    Udział w opracowywaniu powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

8.    Organizowanie różnych imprez aktywizujących środowisko lokalne i integrujących różne grupy społeczne.

9.    Przygotowanie sprawozdawczości z prowadzonej działalności.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej zatrudnionych są 4 osoby:

Ø      Starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator,

Ø      Specjalista pracy socjalnej,

Ø      Starszy pracownik socjalny

Ø      Psycholog   

Klienci Ośrodka korzystają także z porad radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie. 

         Pracownicy Ośrodka spotykają się raz w tygodniu w celu omówienia sytuacji problemowej klientów oraz opracowania kompleksowej pomocy. Organizowane są również spotkania z pracownikami socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu ostrzeszowskiego, w celu uzgodnienia planu pomocy dla wspólnych klientów.

        Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej uczestniczą w pracach grup roboczych w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które funkcjonują w każdej z siedmiu gmin powiatu ostrzeszowskiego.