Świadczenie wspierające

1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Przyznawać świadczenia i wypłacać pieniądze będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawowym warunkiem do uzyskania świadczenia wspierającego jest to, by osoba
z niepełnosprawnością uzyskała od Wojewódzkiego Zespołu d/s Orzekania
o Niepełnosprawnościach decyzję o ustaleniu poziomu wsparcia.

Status osoby z niepełnosprawnością należy mieć potwierdzony w formie:

orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawnościach.

– orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS,

– orzeczenia o inwalidztwie – wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

Wnioski o wydanie takiej decyzji można składać do Wojewódzkiego Zespołu
w formie:

1. Elektronicznej za pomocą systemu PIU EMP@TIA,

2. Papierowej – dokumenty należy przesłać na adres: Wojewódzki Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań. Telefon 61 854 13 92 lub 61 854 13 70

Świadczenia wspierające będą mogły otrzymać osoby, które:
– ukończyły 18 lat,

– są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,

– mieszkają w Polsce,

– otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Po otrzymaniu decyzji od WZON, będzie można składać wniosek w ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego.

Wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Możliwość złożenia wniosku o świadczenie wspierające do ZUS będzie zależeć od liczby punktów w decyzji WZON oraz od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie.

Harmonogram wypłat:

Harmonogram, zgodnie z którym świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób
z niepełnosprawnością, wygląda następująco:

– osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,

– osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenia od 2025 r.,

– osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenia od 2026 r.

Osoby, które mają co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenia wspierające od 2024 r., pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy,

UWAGA!!!

W przypadku:

orzeczeń wydanych przed 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów przez ZUS, KRUS, MON, MSWiA do wniosku o świadczenie wspierające należy dołączyć kopię orzeczenia,

orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o częściowej niezdolności do pracy wydanych przed 2011 r., przez ZUS do wniosku o świadczenie wspierające należy dołączyć kopię orzeczenia,

orzeczeń wydanych przed 2007 r., przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz inne organy do wniosku o świadczenie wspierające należy dołączyć kopię orzeczenia.