Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Cel niektórych linków może być niezrozumiała poza kontekstem wizualnym dla osób korzystających z technologii asystujących (czytniki ekranu osób niewidomych). Do części elementów dodaliśmy ukryte teksty kontekstowo wyjaśniające użytkownikom niewidomym przeznaczenie linku, przycisku lub pola edycyjnego.
 • Na niektórych elementach (zdjęciach) brak możliwości spełnienia minimalnych wymagań dotyczących kontrastu.
 • Mogą zdarzyć się sytuację, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą ze źródeł spoza PFRON, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • E-mail: biuro@pcprostrzeszow.pl
 • Telefon: 627320750
 • Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
  • Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
   ul. Zamkowa 17
   63-500 Ostrzeszów
  • E-mail: biuro@pcprostrzeszow.pl
  • Telefon: 627320750

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Zamkowej 17: wejście główne i boczne. Przy wejściu bocznym znajdują się dwa schodki. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, przed wejściem bocznym znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia prowadząca do wejścia głównego. Do pochylni można dojechać szerokim chodnikiem. Drzwi wejściowe do budynku otwierają się ręcznie. Na wprost wejścia głównego znajduje się tablica informacyjna w kontrastowej kolorystyce (czarne, zielone litery na białym tle). Na wprost biur działu organizacyjnego oraz zespołu orzekającgo o stopniu niepełnosprawności znajdują sie tablice z ogłaszeniami. Trudność może dotyczyć wysokości tablic – z pozycji osoby siedzącej na wózku inwalidzkim ogłoszenia mogą być nieczytelne. Korytarz jest szeroki umożliwiający poruszanie sie na wózku. Do budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajdującego się przy wewnętrznym parkingu nie ma możliwości wjazdu przez osoby poruszające się na wózku.

  Miejsca parkingowe

  Przy wejściu bocznym do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W podwórzu znajduję sie parkig.

  Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących

  -tłumacz języka migowego – jezeli jesteś osobą głuchą i słaosłyszącą i potrzebujesz tłumacza – przewodnika dla siebie, zgłoś nam taką potrzebę wcześniej (3 dni robocze) pod numerem teefonu 519-332-750 (kontakt także sms) lub adrese e-mail biuro @pcprostrzeszow.pl

  -opcje dostępności, które znajdują się pod przyciskiem „zobacz opcje dostępności” w prawym górnym rogu strony internetowej, a są to: czytnik tekstu, powiększenie/zmniejszenie tekstu, kontrast, wirtualna klawiatura, zmiana rozmiaru czcionki

  -publikacja plików pdf w formacie przeszukiwalnym

  Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.