O nas

W skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie  wchodzą następujące działy i instytucje:

1) Dział Osób Niepełnosprawnych, Pomocy Instytucjonalnej, Projektów i Spraw Organizacyjnych(DONSO),
2) Dział Finansowo-Kadrowy (DFK),
3) Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej (DRPZ),
4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK),
5) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZ) – działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
6) Mieszkanie Treningowe.

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie. Dyrektor organizuje i koordynuje całokształt działalności PCPR oraz jest odpowiedzialny za jego działalność zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa.

Dyrektor PCPR w Ostrzeszowie zarządza PCPR przy pomocy Głównego Księgowego PCPR oraz Kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk.

Strukturę poszczególnych stanowisk ustala Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie z uwzględnieniem potrzeb i możliwości finansowych, po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie.

Pracownicy zatrudnieni w poszczególnych Działach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie podlegają służbowo bezpośrednio Dyrektorowi PCPR w Ostrzeszowie.

Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrzeszowie kieruje Przewodniczący Powiatowego Zespołu.

Pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrzeszowie podlegają służbowo bezpośrednio Dyrektorowi PCPR a Przewodniczący Zespołu bezpośrednio Staroście Ostrzeszowskiemu.

Jednostki merytorycznie podległe PCPR w Ostrzeszowie:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze.
 2. Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach.
 3. Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach.
 4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Doruchowie.
 5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie.
 6. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej.
 7. Warsztat Terapii Zajęciowej w Pisarzowicach.
 8. Dom Dziecka w Ostrzeszowie.
 9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Doruchowie.
 10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej.
 11. Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa jako organ opiniodawczo-doradczy przy Staroście Ostrzeszowskim. Rada utworzona została przez Starostę Ostrzeszowskiego zarządzeniem Nr 8/2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Ostrzeszowskim. W skład Rady wchodzą osoby powołane przez Starostę Ostrzeszowskiego spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Do zakresu działania rady należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 3. ocena realizacji programów;
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych problemem przemocy, w celu zapobiegania pogłębianiu się występujących dysfunkcji. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się specjalistycznych usług w zakresie poradnictwa, pomocy psychologicznej, terapeutycznej/grupa wsparcia dla osób doznających przemocy/, prawnej, informacyjnej. Podejmowane są działania ambulatoryjne lub bezpośrednio w środowisku.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (pisemny lub ustny) osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek z urzędu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Dział – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
tel. 062 732 07 54
e-mail: oik@pcprostrzeszow.pl

Pomocy udzielają:

 • Pracownicy Socjalni
 • Psycholog
 • Radca Prawny

Ośrodek prowadzi także:

 • Grupę Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej
 • Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc


Opłaty:
Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Termin i sposób załatwienia:
Niezwłocznie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493)

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrzeszowie zakresem swego działania obejmuje obszar powiatu.

Zespół zajmuje się głównie wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia oraz orzeczeń o niepełnosprawności osobom poniżej 16 roku życia.

Orzeka do celów min: odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej, uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, korzystania z zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie, korzystania z systemu pomocy społecznej, zasiłków pielęgnacyjnych, uzyskania kart parkingowych, konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju oraz innych celów pozarentowych.

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie i Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu ostrzeszowskiego
do podstawowych zadań działu należy w szczególności:

1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy
w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;

8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;

11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

15)   przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;

16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności
z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

18)  udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

19)  prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,

20)  doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,

21)  szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej,

22)  organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, przyznawanie pomocy pieniężnej,

23) nadzór nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi /Domem Dziecka, w zakresie określonym przez Starostę, wydawanie skierowań do Domu Dziecka,

24) pomoc metodyczna w integracji ze środowiskiem dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i zakładów dla nieletnich oraz rodziny zastępcze, udzielanie pomocy finansowej,

25) przygotowywanie i opracowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń
i usług,

26)  analiza i ocena zjawisk społecznych na terenie powiatu oraz opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, programów pomocowych,

27)  sprawozdawczość, analizy zbiorcze z działalności,

28)  prowadzenie właściwej dokumentacji,

29)  nadzór i prowadzenie  mieszkania chronionego.