PFRON

pfron

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Środki PFRON przeznaczane są między innymi na: 

– rekompensatę pracodawcom podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w postaci dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz refundacji składek ubezpieczeń społecznych), 

– refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych, prowadzących działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników i ich domowników, 

– przystosowanie i wyposażenie nowych i istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

– pomoc dla osób niepełnosprawnych, które rozpoczynają działalność gospodarczą/rolniczą lub tworzą spółdzielnie socjalne, 

– wsparcie imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych osób niepełnosprawnych, 

– turnusy rehabilitacyjne, 

– tworzenie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej, 

– zaopatrzenie osób indywidualnych w sprzęt rehabilitacyjny o ortopedyczny oraz środki pomocnicze, 

– likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych,·

– wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, w tym szkoleń i doskonalenia zawodowego, 

– wsparcie organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 

– współfinansowanie projektów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej..

Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

tel. 022 50 55 500

Odział PFRON w Poznaniu 

Telefon: (61) 843 55 16 do 18; (61) 843 04 31 

Fax: (61) 847 64 39 

Adres: 60-573 Poznań, ul. Lindego 6

E-mail: poznan@pfron.org.pl

Dyrektor Oddziału: Anna Skupień