Ochrona Danych Osobowych

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:

Inspektor Ochrony Danych:

dr Bartosz Mendyk
kancelaria@drmendyk.pl

Oświadczenie informacyjne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17, 63-500 Ostrzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się kontaktować się z nim pod adresem e-mail:
  kancelaria@drmendyk.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania pod warunkiem, że przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Oświadczenie informacyjne

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrzeszowie zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Zamkowa 17, 63-500 Ostrzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować pod adresem e-mail: kancelaria@drmendyk.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania pod warunkiem, że przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.