Zadania

I. W zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat:

 1. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
 2. opracowanie i realizacja powiatowej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, edukacji publicznej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
 3. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 4. organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
 5. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
 6. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
 7. zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
 8. doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,
 9. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 10. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
 11. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze,
 12. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
 13. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
 14. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,
 15. realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach,
 16. utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia  racowników realizujących w/w zadania.

II. W zakresie zadań administracji rządowej realizowanych przez powiat:

 1. organizowanie i zapewnianie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 2. pomoc uchodźcom,

III. Do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez powiat należy:

 1. rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zwłaszcza poprzez zapewnienie uczestnictwa w:
  a) warsztatach terapii zajęciowej,
  b) turnusach rehabilitacyjnych,
 2. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 3. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
 4. przedstawianie wniosków do planu finansowo-rzeczowego PFRON w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek oraz sprawozdań o zadaniach zrealizowanych ze środków otrzymanych z Funduszu,
 5. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa.
 6. dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych.