DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne, które:

 • prowadzą statutową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • posiadają udokumentowane zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunki techniczne i lokalowe do realizacji zadania,
 • udokumentują zabezpieczenie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PERON.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

Do wniosku o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki należy dołączyć:

 • statut, który powinien zawierać zapis o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
 • uchwałę o powołaniu oraz regulamin organizacyjny (w przypadku jednostek samorządu terytorialnego),
 • sposób reprezentacji (pełnomocnictwo), wraz ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych przy realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r., o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm),
 • udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
 • nazwę, szczegółową kalkulację (kosztorys wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia) i miejsce realizacji przedsięwzięcia – program merytoryczny,
 • udokumentowanie źródeł finansowania (własnych lub pozyskanych z innych źródeł niż PFRON) na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem,
 • dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed datą złożenia wniosku,
 • dokumenty potwierdzające zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • wstępną listę niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności,
 • kserokopię decyzji o nadaniu numeru statystycznego REGON z Głównego Urzędu Statystycznego,
 • kserokopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) z Urzędu Skarbowego,
 • oświadczenie, że w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, podmiot nie był stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu,
 • oświadczenie, że podmiot nie posiada zobowiązań w stosunku do PFRON,
 • jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004r., o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm): informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z ustawą z dn. 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.),

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych należy złożyć przez system SOW ( https://sow.pfron.org.pl)
do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.