Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie informuje, że od 04.06.2024. realizowany będzie program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową, który obejmuje 50 godzin spotkań grupowych. Program jest prowadzony w systemie ciągłym.

Miejsce realizacji programu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17

Informacji dotyczących warunków udziału w programie udzielają pracownice socjalne PCPR-OIK od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00 pod nr telefonu: 

62 732 07 54; 519 332 754; 519 332 757

WAŻNA INFORMACJA w sprawie programu korekcyjno-edukacyjnego dla  osób stosujących przemoc domową 2024 r.

Celem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, mają wpływać również na uzyskanie zmiany postaw i zachowań osób stosujących przemoc domową.

Program kierowany jest w szczególności do:

− osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, po odbyciu kary pozbawienia wolności (z 207 art. KK) albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

− osób stosujących przemoc domową, które ukończyły, bądź uczestniczyły w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

− osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa
w programie korekcyjno-edukacyjnym (w tym m. in. osoby nie radzące sobie ze złością, które rozładowują napięcia poprzez zachowania agresywne).

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym.