Podział środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych – 2023

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2023 roku. Pula środków PFRON w 2023 roku dla powiatu ostrzeszowskiego wynosi 5 046 578 złotych, z czego 139 000 złotych przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a 4 907 578 złotych – na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr………………

Rady Powiatu w Ostrzeszowie

Z dnia ……………. 2023 roku

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…)

Środki finansowe na poniższe zadania Powiatu Ostrzeszowskiego ogółem  5.046.578,00 zł.

Rehabilitacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych

Lp.Rodzaj zadaniaPlan na 2023
Kwota w zł
1Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.11  29 000,00
2Jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a  75 000,00
3Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.13
4Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art.26e25 000,00
5Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagającym pracownikom niepełnosprawnym art.26d  –
6Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych art.38 i art.4010 000,00
7Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych art.41
   8Refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne art. 26 f
razem139 000,00

                        Rehabilitacja społeczna

Lp.Rodzaj zadaniaPlan na 2023
Kwota w zł
  1  Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych  230 000,00
  2  Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych  300 000,00
  3  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  439 138,00
  4  Dofinansowanie kosztów działania WTZ – ów  3 877 440 ,00
  5  Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  61 000,00
razem4 907 578,00
Rehabilitacja zawodowa  139 000,00
Rehabilitacja społeczna  4 907 578,00
Razem plan środków PFRON5 046 578,00